Socis

 • Erfap Lazio
 • Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – ASviS
 • Consorci d’Educació de Barcelona

  Què és el Consorci d’Educació de Barcelona?

  Una col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona
  El Consorci d’Educació de Barcelona és un organisme creat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per gestionar de manera conjunta l’educació a la ciutat de Barcelona.
  El Consorci representa la gestió integrada de l’educació de la ciutat, sota els principis de proximitat i eficàcia, per millorar-ne els nivells d’excel·lència i d’equitat. És l’interlocutor únic dels centres educatius públics i privats concertats de la ciutat, i la finestreta única per atendre les necessitats educatives de les famílies.
  El Consorci d’Educació aposta per una escola inclusiva, que cerca la innovació i impulsa el treball en xarxa des de l’autonomia i l’optimització dels recursos públics.
  Les línies prioritàries del Consorci d’educació de Barcelona es centren en el pla de treball que té per objectiu incrementar l’èxit escolar i la millora de les estratègies del pla educatiu de la ciutat.
  El Consorci d’Educació en xifres:
  – 291* centres públics: 5 llars d’infants, 164 escoles, 2 instituts escola, 1 centre d’ensenyaments de música i dansa integrats, 62 instituts, 10 instituts d’FP, 8 centres d’educació especial, 6 escoles oficials d’idiomes, 5 centres d’ensenyaments artístics i de música, 27 centres de formació de persones adultes;
  – 14 serveis educatius;
  – 9.625 professionals en centres educatius (2016);
  – 8.322 llocs de treball de personal docent;
  – 1.303 llocs de treball de personal d’administració i serveis;
  – 140.615 alumnes en centres públics gestionats pel Consorci;
  – El Consorci gestiona recursos per un valor de 1.000 milions d’euros anuals.

  El Consorci d’Educació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona van signar un acord per treballar junts a través del Programa d’Escoles Sostenibles.
  Aquest programa va aparèixer per primera vegada el 2001 en el marc del Compromís Ciutadà a la Sostenibilitat de Barcelona, com a forma de contribuir a la sostenibilitat a través de l’educació i el reconeixement d’escoles com a agents de canvi a la ciutat. Promou la cultura de la sostenibilitat, una cultura en construcció, que implica repensar com organitzem la nostra societat i les nostres vides, de manera que podem trobar solucions per millorar la nostra qualitat de vida i minimitzar l’impacte nociu que tenim sobre el medi ambient i els recursos.
  Està vinculat a noves maneres de veure el nostre futur comú i participar en la resolució de problemes (repensar, experimentar i innovar).
  Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona encoratja a les escoles de la ciutat a incorporar-se a aquesta xarxa, formada per 352 escoles (2017-2018 curs) i que han participat en total 474 escoles al llarg de la seva història de 17 anys.

  Persones de contacte: Susana Navarro Jiménez/Alba Galofré Robles
  E-mails: snavarro.ceb@gencat.cat/agalofre@siresa.cat
  Website: www.edubcn.cat/ca; www.barcelona.cat/escolessostenibles

 • GEMS Northern Ireland Limited
 • Chamber of Commerce and Industry – Dobrich
 • Liceo Scientifico Statale Augusto Righi
 • City of Turku