Целеви групи

  • Учители и преподаватели от началните и средните училища;
  • Ученици, разделени в две възрастови групи: 7-11 и 12-18 годишни (непреки ползватели);
  • Представители на бизнеса и на местната власт.