Търговско-промишлена палата – Добрич с международен проект за устойчиво развитие

При голям интерес премина срещата за представяне на проект „SUDEGO: Целите за устойчиво развитие в училище“, финансиран от програма „Еразъм+“. Тя състоя на 16 май 2019 и бе организирана от Търговско-промишлена палата – Добрич съвместно със СУ „П. Р. Славейков“.

На събитието присъстваха ученици, учители и представители на бизнеса.

Живко Христов, ученик от XI клас, представи пред гостите добра практика по една от целите на проекта, с презентацията „Изграждане на позитивно отношение към природата чрез екологично възпитание“.

Д-р П. Рани (Италия) дискутира с учениците петте цели, върху които е фокусиран проекта и как да можем да се справим с проблеми като нездравословен начин на живот, неравенството между половете, замърсяването на околната среда и ограничения достъп до модерна електрическа енергия, свръхпроизводство и потребление, обезлесяването и опазване на биоразнообразието, а учениците демонстрираха изключителна зрялост и заинтересованост от проблемите, обект на 17-те Цели за устойчиво развитие.
Проект „SUDEGO” се фокусира върху пет от седемнадесетте цели за устойчиво развитие на Организация на обединените нации (ООН), а именно: Цел 3: Добро здраве, Цел 5: Равнопоставеност на половете, Цел 7: Възобновяема енергия, Цел 12: Отговорно потребление и производство и Цел 15: Живот на земята.

Основни цели на проекта са да се разработят иновативни дидактични модули, които ще бъдат предоставени на учителите с цел повишаване на тяхната информираност за пет от целите на устойчивото развитие, повишаване на информираността и ангажираността на учениците за тези цели и намирането на възможни работни решения за прилагането на целите на устойчивото развитие, като част от обучението им.

Проектът се изпълнява в партньорство с организации от Великобритания-Северна Ирландия, Финландия, Испания и Италия, като всяка държава партньор отговаря за една цел, върху която разработва дидактичен модул за ученици от прогимназиалния курс (IO2) и за ученици от горния курс на средното образование (IO3). ТПП – Добрич изготвя два урока за Цел 3 Добро здраве и благоденствие за всички. Първият урок е свързан с борбата с епидемиите, като специално внимание е отредено на заболявания като туберкулоза, хепатит, ХИВ/СПИН, затлъстяване. И на имунизациите, спортът и здравословния начин на живот, като решение за борба срещу тези болести.

Вторият урок е свързан със зависимостите от психоактивни вещества и борбата с тютюнопушенето, алкохола и наркотиците.
Повече информация: www.sudego.eu

Posted on